Ενημερωτικό Δελτίο της Μόνιμης Επιτροπής των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME), Ιούνιος 2018

Ευρωπαϊκά - Διεθνή