Προεδρικό Διάταγμα 84/2001 – ΦΕΚ 70/Α/10-4-2001 – Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 84/2001

  • Αριθμ. Γ1 β/Γ.Π./οικ.46632 (ΦΕΚ Β’ 2283/15.06.2018)

Όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) ειδικότητας α) οφθαλμολογίας, β) πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής, γ) ωτορινολαρυγγολογίας και δ) δερματολογίας/αφροδισιολογίας

  • Αριθμ. Α6/Γ.Π.οικ. 103516    (ΦΕΚ Β΄ 3206/28.11.2014)

Τεχνικές προδιαγραφές για την δημιουργία ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας.

  • Αριθμ. Γ.Π./οικ.72218 (ΦΕΚ Β 2302/27-8-2014)

Τροποποίηση του παραρτήματος Α και Β του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄ 2001) «΄Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)».

  • Αριθμ. Γ.Π./οικ.4963 (ΦΕΚ Β’ 2308/27/08/2014)

Τεχνικές προδιαγραφές για τη συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

  • Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.55762 (ΦΕΚ Β’ 1802/02/07/2014)

Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των διαγνωστικών εργαστηρίων και των εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

  • Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 36859 (ΦΕΚ Β 1088/30.4.2013)

Συμπλήρωση της αριθ. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/13-03-2012 (ΦΕΚ 713/τ.Β/2012) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων.

  • Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 (ΦΕΚ Β΄713/13.03.2012)

Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων.

Σημείωση : ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4093 ΦΕΚ Α΄222/12.12.0212-Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 84/2001

1. Καταργούνται οι εξής διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 (Α΄ 70):

α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4.

β) Οι περιπτώσεις α΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11.

γ) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11. δ) Οι περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 11.

ε) Η παράγραφος 6 του άρθρου 11.

στ) Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13.

ζ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14.

2. Τροποποιούνται οι εξής διατάξεις του Π.Δ. 84/2001: α. Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Στις διατάξεις του παρόντος, όπου αναφέρονται οι λέξεις «άδεια λειτουργίας» και «άδεια» αντικαθίστανται από τις λέξεις «βεβαίωση λειτουργίας» και «βεβαίωση» αντίστοιχα, όπου αναφέρεται ο όρος «άδεια ίδρυσης» ο όρος αυτός καταργείται και όπου αναφέρεται «ιατρική εταιρεία» ή «ιατρικές εταιρείες» οι λέξεις «ιατρική» και «ιατρικές» διαγράφονται.»

β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 η λέξη «μόνο» αντικαθίσταται από τη λέξη «και».

γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται:

α. Σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.

β. Σε φυσικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του ιδιωτικού φορέα ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος για κάθε παροχή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος.

γ. Σε νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και με την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων του άρθρου 11 και των λοιπών διατάξεων του παρόντος.

δ. Σε αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης, βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας για την κά­λυψη των αναγκών των μελών τους.

Οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ αναριθμούνται σε ε΄ και στ΄ αντίστοιχα και παραμένουν ως έχουν.»

δ. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 11 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Βεβαίωση λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται και σε εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή.»

ε. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 η φράση «αποκλειστικά και μόνο» αντικαθίσταται από τη λέξη «και».

στ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 η φράση «τις διατάξεις του παρόντος και» διαγράφεται.

ζ. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, η φράση «η δημιουργία παραρτημάτων στην ίδια ή σε διάφορες περιοχές της χώρας και» διαγράφεται.

Επιμέλεια Κατσίκης – Καλαματιανου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία www.kklegal.eu – Τελευταία Ενημέρωση Φεβρουάριος 2020

ΠΡΟΣΦΑΤΑ