ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕΛΗ ΙΣ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟ ΜΕΛΟΣ ΙΣ

31/01/2020

Μας διαβιβάστηκε από τον Π.Ι.Σ. προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε το υπ’ αριθμόν 4300/21.01.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (το οποίο μας διαβιβάστηκε από τον Π.Ι.Σ. με το ΑΠ 4309/22.01.2020 έγγραφο). Σύμφωνα με ισχυρισμούς της αναφέρουσας ιατρού (την ακρίβεια των οποίων δεν εξετάζουμε) στο ανωτέρω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον Ιούλιο του 2019, αφού είχε καταβάλει την ετήσια εισφορά για το 2018, χωρίς όμως να έχει καταβάλλει την αντίστοιχη έτους 2019, αιτήθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο, βεβαίωση ότι είναι μέλος του αυτού Συλλόγου. Ο Ι.Σ. Μεσολογγίου, όμως, αρνήθηκε να της παράσχει τη βεβαίωση με την αιτιολογία ότι δεν είχε καταβάλει την εισφορά και για το έτος 2019. Με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός, τίθενται τα εξής δύο ερωτήματα: 

1.Μέχρι πότε θεωρείται εμπρόθεσμη η καταβολή της ετήσιας εισφοράς ώστε ένα μέλος να είναι οικονομικά τακτοποιημένο; 

2.Μπορεί ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος να αρνηθεί την χορήγηση βεβαίωσης σε μέλος του λόγω μη καταβολής εισφορών; 

Επί των ανωτέρω ερωτημάτων εκθέτουμε τα ακόλουθα: 

1.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ν.4512/2018 

Άρθρο 315  – Εισφορές – Υποχρεώσεις προς Π.Ι.Σ.  

1. Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου υποχρεούνται σε ετήσια εισφορά, η οποία καθορίζεται κατ` έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ιατρικού Συλλόγου, κατά την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Ομοίως υποχρεούνται σε ετήσια εισφορά αυτοί που έχουν εγγραφεί στο ειδικό μητρώο άλλου Ιατρικού Συλλόγου από εκείνον στον οποίο είναι εγγεγραμμένα μέλη. Για ιατρικές εταιρείες, ιατρούς μέλη ΔΕΠ μπορεί να προβλέπεται κλιμάκωση των εισφορών.  

2. Οι εισφορές της παραγράφου 1 καταβάλλονται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους. Ο ιατρός που δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα τις εισφορές του υποχρεούται σε καταβολή εισφοράς προσαυξημένης νομίμως. Για καθυστέρηση πέραν των έξι (6) μηνών, ο ιατρός παραπέμπεται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπική ευθύνη του Ταμία του Ιατρικού Συλλόγου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι του οφειλόμενου ποσού της εισφοράς του. Ιατρός που δεν υπέβαλε εισφορά επί τριετία διαγράφεται από τα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από προηγούμενη ακρόαση του ιατρού. Ανάλογα ισχύουν και για ιατρούς εγγεγραμμένους στα Ειδικά Μητρώα Ιατρικών Συλλόγων στους οποίους δεν είναι μέλη.  

3. Από την εισφορά απαλλάσσονται οι νεοεγγραφέντες για το πρώτο έτος μετά την εγγραφή, τα μέλη που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν τη θητεία τους, ή είναι αποδεδειγμένως άνεργοι. Για το χρονικό αυτό διάστημα πρώτου έτους των νεοεγγραφέντων, θητείας ή ανεργίας δεν παρακρατείται και δεν καταβάλλεται από τους Ιατρικούς Συλλόγους η εισφορά τους προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όπως περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο. 

4. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι καταβάλλουν στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ως υποχρεωτική υπέρ αυτού εισφορά, για τα τακτικά μέλη τους ποσό που προτείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Καταβάλλουν επίσης αντίστοιχη εισφορά προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τα μέλη, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που είναι εγγεγραμμένα στα Ειδικά Μητρώα, όπως ανωτέρω περιγράφονται. 

 5. Για την είσπραξη της εισφοράς αυτής είναι υπεύθυνοι ο Πρόεδρος και ο Ταμίας κάθε Ιατρικού Συλλόγου, οι οποίοι καταβάλλουν αυτή αμελλητί στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. 

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση της καταβολής πέραν του ενός (1) έτους συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τον Πρόεδρο και τον Ταμία κάθε Ιατρικού Συλλόγου που εκδικάζεται από το Α.Π.Σ.Ι. μετά από παραπομπή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. Η επιβαλλόμενη πειθαρχική ποινή είναι αυτή του προστίμου μέχρι έκπτωσης από το αξίωμα, οφείλεται δε νόμιμος τόκος υπερημερίας. 

6. Κάθε Ιατρικός Σύλλογος υποχρεούται να υποβάλει στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο την έκθεση των ελεγκτών, την ετήσια λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τον προϋπολογισμό του. 

7. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι μπορούν να εισπράττουν «δικαίωμα εγγραφής» από τα νεοεγγραφόμενα στα μητρώα τους μέλη. Το ποσό για το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου. 

2.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Κάθε εγγεγραμμένο μέλος σε Ιατρικό Σύλλογο είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει ετήσια εισφορά κατά την έναρξη κάθε νέου οικονομικού έτους. Το ύψος της εισφοράς καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο του εκάστοτε Ιατρικού Συλλόγου. Οι ετήσιες εισφορές καταβάλλονται εμπρόθεσμα έως το μήνα Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δημιουργεί στο εγγεγραμμένο μέλος υποχρέωση καταβολής της εισφοράς προσαυξημένης σύμφωνα με το νόμο. Εάν ιατρός μέλος του ΙΣ καθυστερήσει να καταβάλει εισφορές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, τότε παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου και τιμωρείται με καταβολή της οφειλόμενης εισφοράς. Εάν ιατρός δεν καταβάλει εισφορές για πάνω από τρία έτη, τότε διαγράφεται από το μητρώο έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. και αφού έχει κληθεί σε προηγούμενη ακρόαση. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η ιατρός ισχυρίζεται πως αιτήθηκε τον Ιούλιο του 2019 από τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσολογγίου να της χορηγηθεί βεβαίωση ότι είναι μέλος του Συλλόγου για χρήση της στην υπηρεσία του συζύγου της. Κατά του ισχυρισμούς της, ο Ι.Σ. Μεσολογγίου αρνήθηκε τη χορήγηση βεβαίωσης με την αιτιολογία ότι δεν είχε καταβάλλει ετήσια εισφορά για το 2019.  

Εφαρμοζόμενης της διατάξεως του άρθρου 315 § 2 ν. 4512/2018, η καταβολή της εισφοράς του 2019 από ιατρό-μέλος οποιουδήποτε ιατρικού συλλόγου μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και το τέλος του Φεβρουαρίου του 2020. Προ της λήξης της ανωτέρω προθεσμίας η υποχρέωση καταβολής ετήσιας εισφοράς δεν είναι ληξιπρόθεσμη. Συνεπώς, η ανωτέρω ιατρός, εφόσον πράγματι έχει καταβάλει την ετήσια εισφορά του 2018, θα έπρεπε να θεωρείται ταμειακώς ενήμερο μέλος του Ι.Σ. Μεσολογγίου μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2020, οπότε και θα πρέπει να καταβάλει την εισφορά του 2019.  

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς από ιατρό, ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες έννομες συνέπειες και τυχόν πειθαρχικές κυρώσεις. Ο εκάστοτε Ι.Σ. δεν μπορεί να προβεί σε άλλες ενέργειες πέραν των προβλεπόμενων στην περίπτωση που ιατρός δεν καταβάλει την ετήσια εισφορά του. Ανεξαρτήτως του εάν οποιοσδήποτε ιατρός έχει καταβάλει ή όχι την εισφορά του, δεν μπορεί ο εκάστοτε Ι.Σ. να αρνηθεί να βεβαιώσει την εγγραφή ιατρού στα μητρώα του. Συνεπώς, το ζήτημα της καταβολής εισφοράς είναι άσχετο με την δέσμια αρμοδιότητα του εκάστοτε Ιατρικού Συλλόγου να χορηγεί βεβαιώσεις στα μέλη του. Ο οικείος Ι.Σ. είναι υποχρεωμένος να χορηγεί βεβαιώσεις εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και η καταβολή της ετήσιας εισφοράς δεν αποτελεί προηγούμενη νόμιμη προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιουδήποτε πιστοποιητικού. 

Ο Γνωμοδοτών Δικηγόρος 

Ευάγγελος Κατσίκης

Νομικός Σύμβουλος Π.Ι.Σ

Επιμέλεια Κατσίκης – Καλαματιανου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία www.kklegal.eu – Τελευταία Ενημέρωση Απρίλιος 2020

ΠΡΟΣΦΑΤΑ