Κατηγορία: Νόμοι – Εγκύκλιοι

Νόμοι - Εγκύκλιοι

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ 78 Α/25.5.2010) σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

    1537               ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ   ΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΤΕΥΧΟΣΠΡΩΤΟ                                 Αρ. Φύλλου78 25Μαΐου2010        ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΔΙΑΤΑΓΜΑΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογήτης  ελληνικής νομοθεσίαςστην  Οδηγία 2005/36/ΕΚτου ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίουκαιτου Συμβουλίου  της  7ηςΣεπτεμβρίου2005, σχετικά με τηναναγνώριση  τωνεπαγγελματικών  προσόντων.   ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχονταςυπόψη: 1.  Τις  διατάξεις:α)του  άρθρου  3του  ν.1338/1983 «ΕφαρμογήτουΚοινοτικού  Δικαίου»(ΦΕΚ34Α΄),όπως αντικαταστάθηκεμετο  άρθρο  65του ν.1892/1990«Για τονεκσυγχρονισμό καιτηνανάπτυξηκαιάλλες  διατά& ξεις»(ΦΕΚ…

περισσότερα …

Συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία

περισσότερα …

Π.Δ. 38 – Φ.Ε.Κ. Α΄78/25.5.2010: Προσαρμογή ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 7/9/2005, σχτικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

περισσότερα …

ΦΕΚ 176Α/2005 – Ιατρική Δημόσιας Υγείας (ʼρθρο 21)

περισσότερα …

ΦΕΚ 304/2003 – Στοματική & Γναθοπροσωπική Χειρουργική (ʼρθρο 29)

περισσότερα …

ΦΕΚ 162Α/1998 – ΠΔ204 Καθιέρωση της Ιατρικής Ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας

περισσότερα …

ΦΕΚ 127Α/1997 – ΠΔ 147 Τροποποίηση Π/Δτος 415/94 “Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για την απόκτηση ειδικότητας” – Νευρολογία

περισσότερα …

ΠΔ 147 ΦΕΚ 127Α/20-6-97 Τροποποίηση Π.Δ/τος 415/94 “Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για την απόκτηση ειδικότητας”_Νευρολογία

περισσότερα …

Π.Δ. 147: Τροποποίηση Π.Δ. 415/94 “Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για την απόκτηση ειδικότητας”

Π.Δ. 147 Τροποποίηση Π.Δ. 415/94 “Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για την απόκτηση ειδικότητας”

περισσότερα …

ΦΕΚ 214/1995 – ΠΔ 379 – Τροποποίηση Π/Δτος 415/94 “Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας” – Παιδοψυχιατρική

περισσότερα …