Κατηγορία: Ευρωπαική Νομοθεσία – Ευρωπαϊκές Οδηγίες

Επικαιρότητα, Ευρωπαϊκά - Διεθνή, Ευρωπαική Νομοθεσία - Ευρωπαϊκές Οδηγίες

Τροποποίηση και διόρθωση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης και τις ονομασίες εκπαιδεύσεων

Τροποποίηση και διόρθωση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης και τις ονομασίες εκπαιδεύσεων

περισσότερα …

Απόφαση (ΕΕ) 2017/2113 της Επιτροπής της 11/9/17 για την τροποποίηση του Παρ/ματος V της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου οσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης και τις ονομασίες εκπαιδεύσεων.



Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L317/119 – L317/220

περισσότερα …

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

περισσότερα …

ΟΔΗΓΙΑ 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης

περισσότερα …

Πρόταση Τροποποίησης οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

περισσότερα …

Ο∆ΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ σχετικά ΅ε την αναγνώριση των επαγγελ΅ατικών προσόντων

περισσότερα …

Ο∆ΗΓΙΑ 2003/88/ΕΚ σχετικά ΅ε ορισ΅ένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

περισσότερα …