Κατηγορία: Ιατρικη Νομοθεσια

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

ΝΟΜΟΣ 4486/2017 – ΦΕΚ Α’ 115/07.08.2017- Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

Ποιους νόμους τροποποίησε : ΝΟΜΟΣ 4238/2014 – Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις. Με τις τελευταίες αλλαγές από το Νόμο 4650/2019: Παρ.3 Άρθρο 99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Παρ.4 Άρθρο 99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Παρ.5 Άρθρο 99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

περισσότερα …

ΝΟΜΟΣ 4472/2017 – Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 85 – Αδειοδότηση, διοικητική εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ. 1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή και ανάκληση βεβαίωσης λειτουργίας ιατρείου, πολυΐατρείου, διαγνωστικού εργαστηρίου και εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ορίζεται ο κατά τόπον Ιατρικός Σύλλογος. Στην περίπτωση που το διαγνωστικό εργαστήριο διαθέτει…

περισσότερα …

ΝΟΜΟΣ 4238/2014 – ΦΕΚ 38/Α/17-2-2014 – Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1-Γενικές αρχές 1. Το κράτος μεριμνά και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υγείας, μέσω της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) στο σύνολο των πολιτών, οι οποίες είναι αναγκαίες και ικανές να διασφαλίσουν την υγεία τους και να προωθήσουν την κοινωνική ευημερία. 2. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) συνιστάται Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας…

περισσότερα …

Προεδρικό Διάταγμα 84/2001 – ΦΕΚ 70/Α/10-4-2001 – Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 84/2001 Αριθμ. Γ1 β/Γ.Π./οικ.46632 (ΦΕΚ Β’ 2283/15.06.2018) Όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) ειδικότητας α) οφθαλμολογίας, β) πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής, γ) ωτορινολαρυγγολογίας και δ) δερματολογίας/αφροδισιολογίας Αριθμ. Α6/Γ.Π.οικ. 103516    (ΦΕΚ Β΄ 3206/28.11.2014) Τεχνικές προδιαγραφές για την δημιουργία ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας. Αριθμ. Γ.Π./οικ.72218 (ΦΕΚ Β…

περισσότερα …

ΝΟΜΟΣ 2071/1992 ΦΕΚ 123/15.07.1992 – Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας

Άρθρο 11 * – Μονάδες Περίθαλψης 1. Η  περίθαλψη  διακρίνεται  σε  πρωτοβάθμια,  δευτεροβάθμια  και   τριτοβάθμια, παρέχεται δε από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 2.Η περίθαλψη γενικά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, με   δαπάνες του δημοσίου ή των ασφαλιστικών  οργανισμών  και  ταμείων  του   δημοσίου  από  ιδιωτικούς φορείς περίθαλψης ή ιδιώτες ιατρούς, γίνεται   με ειδικές συμβάσεις ύστερα από έγκριση…

περισσότερα …

ΝΟΜΟΣ 1397/1983 ΦΕΚ Α΄143/7.10.1983 – Εθνικό Σύστημα Υγείας

Άρθρο 46 -Τελικές διατάξεις 1.Η κοινωνικοποίηση στις υπηρεσίες υγείας ενεργείται κατά τους όρους του νόμου αυτού. Οι διαδικασίες του άρθρου 2 του Ν. 1365/1983 (ΦΕΚ 80) δεν έχουν εφαρμογή στο εθνικό Σύστημα Υγείας εφαρμόζονται όμως, οι υπόλοιπες διατάξεις του Ν. 1365/1983. 5. Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει διαφορετικά θέματα…

περισσότερα …

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

1.ΝΟΜΟΣ 1397/1983 ΦΕΚ Α΄143/7.10.1983 – Εθνικό Σύστημα Υγείας. 2.ΝΟΜΟΣ 2071/1992 ΦΕΚ 123/15.07.1992 – Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 3.Προεδρικό Διάταγμα 84/2001 – ΦΕΚ 70/Α/10-4-2001 – Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.). 4.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 84/2001 5.ΝΟΜΟΣ 4238/2014 – ΦΕΚ 38/Α/17-2-2014…

περισσότερα …

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΣ 4512/2018

περισσότερα …

ΕΟΠΥΥ

περισσότερα …

Ψυχική Υγεία

περισσότερα …