Κατηγορία: Νομοθεσία

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31.10.2018 – Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-6-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)». ΦΕΚ τ. Β 4898/01.11.2018

Άρθρο 2 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 3. Ως «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» (Π.Φ.Υ.) νοούνται όλες οι υπηρεσίες και πράξεις, οι οποίες διενεργούνται με σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση και αποκατάσταση των βλαβών υγείας που δεν απαιτούν νοσηλεία, και παρέχεται στις δομές που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. 9. Ως «πάροχοι υπηρεσιών υγείας» νοούνται α. τα φυσικά πρόσωπα, όπως…

περισσότερα …

Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31.10.2018 – Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-6-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)». ΦΕΚ τ. Β 4898/01.11.2018

Άρθρο 2 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 2. Ως «περίθαλψη» νοούνται όλες οι υπηρεσίες και πράξεις που πραγματοποιούν επαγγελματίες υγείας ή φορείς φροντίδας υγείας και οι οποίες σκοπό έχουν την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία της νόσου και την αποκατάσταση της υγείας. 4. Ως «νοσοκομειακή περίθαλψη» νοούνται όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες και πράξεις που απαιτούν νοσηλεία και διενεργούνται…

περισσότερα …

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ – Ιδιωτικές Κλινικές

Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α’/21-06-1991) : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Ιδιωτικών Κλινικών. ΣΕ ΙΣΧΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4600/2019 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Άρθρο 47 – Ν.4600/2019 – Μεταβατικές και τελικές διατάξεις 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, Ιδιωτικές Κλινικές που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τα…

περισσότερα …

ΝΟΜΟΣ 4600/2019 – Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 – Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 98-Αντικατάσταση του δικαιούχου του πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ.) Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. υπεισέρχεται ως δικαιούχος (αδειούχος παραχώρησης) του πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και ως ειδικός διάδοχος στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, που απορρέουν και εκπορεύονται από το έργο της παραχώρησης του δικαιώματος…

περισσότερα …

ΝΟΜΟΣ 4486/2017 – ΦΕΚ Α’ 115/07.08.2017- Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

Ποιους νόμους τροποποίησε : ΝΟΜΟΣ 4238/2014 – Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις. Με τις τελευταίες αλλαγές από το Νόμο 4650/2019: Παρ.3 Άρθρο 99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Παρ.4 Άρθρο 99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Παρ.5 Άρθρο 99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

περισσότερα …

ΝΟΜΟΣ 4472/2017 – Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 85 – Αδειοδότηση, διοικητική εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ. 1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή και ανάκληση βεβαίωσης λειτουργίας ιατρείου, πολυΐατρείου, διαγνωστικού εργαστηρίου και εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ορίζεται ο κατά τόπον Ιατρικός Σύλλογος. Στην περίπτωση που το διαγνωστικό εργαστήριο διαθέτει…

περισσότερα …

ΝΟΜΟΣ 4238/2014 – ΦΕΚ 38/Α/17-2-2014 – Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1-Γενικές αρχές 1. Το κράτος μεριμνά και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υγείας, μέσω της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) στο σύνολο των πολιτών, οι οποίες είναι αναγκαίες και ικανές να διασφαλίσουν την υγεία τους και να προωθήσουν την κοινωνική ευημερία. 2. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) συνιστάται Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας…

περισσότερα …

Προεδρικό Διάταγμα 84/2001 – ΦΕΚ 70/Α/10-4-2001 – Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 84/2001 Αριθμ. Γ1 β/Γ.Π./οικ.46632 (ΦΕΚ Β’ 2283/15.06.2018) Όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) ειδικότητας α) οφθαλμολογίας, β) πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής, γ) ωτορινολαρυγγολογίας και δ) δερματολογίας/αφροδισιολογίας Αριθμ. Α6/Γ.Π.οικ. 103516    (ΦΕΚ Β΄ 3206/28.11.2014) Τεχνικές προδιαγραφές για την δημιουργία ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας. Αριθμ. Γ.Π./οικ.72218 (ΦΕΚ Β…

περισσότερα …

ΝΟΜΟΣ 2071/1992 ΦΕΚ 123/15.07.1992 – Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας

Άρθρο 11 * – Μονάδες Περίθαλψης 1. Η  περίθαλψη  διακρίνεται  σε  πρωτοβάθμια,  δευτεροβάθμια  και   τριτοβάθμια, παρέχεται δε από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 2.Η περίθαλψη γενικά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, με   δαπάνες του δημοσίου ή των ασφαλιστικών  οργανισμών  και  ταμείων  του   δημοσίου  από  ιδιωτικούς φορείς περίθαλψης ή ιδιώτες ιατρούς, γίνεται   με ειδικές συμβάσεις ύστερα από έγκριση…

περισσότερα …

ΝΟΜΟΣ 1397/1983 ΦΕΚ Α΄143/7.10.1983 – Εθνικό Σύστημα Υγείας

Άρθρο 46 -Τελικές διατάξεις 1.Η κοινωνικοποίηση στις υπηρεσίες υγείας ενεργείται κατά τους όρους του νόμου αυτού. Οι διαδικασίες του άρθρου 2 του Ν. 1365/1983 (ΦΕΚ 80) δεν έχουν εφαρμογή στο εθνικό Σύστημα Υγείας εφαρμόζονται όμως, οι υπόλοιπες διατάξεις του Ν. 1365/1983. 5. Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει διαφορετικά θέματα…

περισσότερα …