Κατηγορία: Νομοθεσία

Γνωμοδοτήσεις, Χωρίς κατηγορία

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με το από 13/11/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου Π.Ι.Σ.3692 έγγραφο του μας διαβίβασε το με αριθμό πρωτοκόλλου 2033ΗΥ και ημερομηνία 31/10/2019 ερώτημα του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου το οποίο αφορά ερώτημα Παιδιάτρου, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, η οποία εργάζεται στο ΤΟΜΥ Αλεξανδρούπολης, σχετικά με το εάν μπορεί να δώσει παραπεμπτικό για φυσιοθεραπείες σε ασθενείς της.  1.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν.4489/2017:…

περισσότερα …

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Με το με ημερομηνία 18/12/2019 και αριθμό πρωτοκόλλου Π.Ι.Σ 4045, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μας διαβίβασε το υπ’ αριθμόν  2512/2019 και ημερομηνία 13/12/2019 έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, στο οποίο τίθεται το εξής ερώτημα, σχετικά με την απαρτία των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Ιατρικών Συλλόγων :  «Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία έπειτα από τρεις…

περισσότερα …

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Σάμου με το υπ’ αριθμόν 18/29-01-2020 έγγραφό του μας ζητεί διευκρινίσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο σε περίπτωση που ιατρός έχει διαγραφεί από τον οικείο ΙΣ λόγω συνταξιοδότησης και μετά από δύο χρόνια αιτείται την επανεγγραφή του στον οικείο ΙΣ χωρίς όμως να έχει ανακληθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Επί του ανωτέρω…

περισσότερα …

Γνωμοδότηση Π.Ι.Σ σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών τηλεϊατρικής.

Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Π.Ι.Σ όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών με τη χρήση τηλεϊατρικής.

περισσότερα …

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4093 ΦΕΚ Α΄222/12.12.0212 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

Παράγραφος ΙΒ, υποπαρ. ΙΒ.3, Σημείο 6 Αρθρο 7 6. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 13 του Ν. 2071/1992 (Α΄ 123) αντικαθίστανται ως εξής: «2. Η βεβαίωση λειτουργίας των παραπάνω φορέων παροχής ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) χορηγείται σε: α. φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού ή…

περισσότερα …

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`

Άρθρο 339-Αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος 1. Με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ τιμωρείται όποιος με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους χρησιμοποιεί τον τίτλο του ιατρού χωρίς να έχει πτυχίο ιατρικής σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπού πανεπιστημίου. 2. Κάθε πρόσωπο, το οποίο, χωρίς να διαθέτει…

περισσότερα …

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ` ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙO

Άρθρο 319-Πειθαρχικά παραπτώματα 1. Ως πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο εκδικάζεται και τιμωρείται από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου ή το Πειθαρχικό Συμβούλιο αυτού με πειθαρχική ποινή, ανεξαρτήτως ποινικής ευθύνης ή άλλης συνέπειας κατά την κείμενη νομοθεσία, θεωρείται: α) κάθε παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των ιατρών, όπως ορίζονται στο νόμο καθώς και στις νόμιμες αποφάσεις…

περισσότερα …

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`- ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

 Άρθρο 291-Ιατρικοί Σύλλογοι Έδρα – Επωνυμία 1. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σωματειακού χαρακτήρα. 2. Ο Ιατρικός Σύλλογος εδρεύει στην έδρα της αυτοδιοικητικής περιφερειακής ενότητας και λαμβάνει την επωνυμία του από αυτήν την περιφερειακή. Μπορεί σε μία περιφερειακή ενότητα να υπάρχουν πλέον του ενός Ιατρικοί Σύλλογοι, από τους οποίους ο σύλλογος που…

περισσότερα …

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Άρθρο 271-Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.)  1. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σωματειακού χαρακτήρα, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο και την εποπτεύουσα οργάνωση όλων των Ιατρικών Συλλόγων και των ιατρών της χώρας. Αποτελεί το ανώτατο θεσμικό όργανο των ιατρών και συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για θέματα υγείας…

περισσότερα …

Ν 4512/2018: Εφαρμογή Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ/ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ΛΑΤΟΜΕΙΑ/ΑΠΕΡΓΙΑ/ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ κλπ)

ΜΕΡΟΣ Δ`- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Άρθρα 271 – 290 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`- ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Άρθρα 291-318 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙO Άρθρα 319-338 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`- Άρθρα 339- 342 Επιμέλεια Κατσίκης – Καλαματιανου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία www.kklegal.eu – Τελευταία Ενημέρωση Φεβρουάριος 2020

περισσότερα …